Regulamin

Dziękuję ci za zainteresowanie moim Personal Pilates Studio online.
Zapraszam cię do zapoznania się z regulaminem Personal Pilates Studio online w ramach którego możesz uzyskać dostęp do moich odpłatnych, autorskich treningów online i interaktywnych kursów.

Moje dane rejestrowe: Personal Pilates Anna Podsiedlik – Ciebiera ul. Obrońców Tobruku 29 m 44 01-494 Warszawa NIP 949 177 61 79.

Poniżej znajduje się regulamin, w którym zostały zawarte informacje o sposobie zawarcia umowy, treści umowy, sposobie płatności, odstąpieniu od umowy, postępowaniu reklamacyjnym. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze mną pod adresem studio@personalpilates.pl

Serdecznie pozdrawiam
Ania Podsiedlik – Ciebiera
Dyplomowany nauczyciel metody Pilatesa
Trener Personalny/Założycielka Personal Pilates Studio online

§ 1
Definicje

Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3) Przelewy24.pl – system płatności elektronicznych należący do PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza , reprezentowaną przez: Piotra Kurczewskiego – Prezesa Zarządu
4) Platforma – platforma Personal Pilates Studio online, w ramach której dostępne są autorskie materiały Usługodawcy,
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://treningi.wformiepo40.pl
6) Strona – strona internetowa dostępny pod adresem https://treningi.wformiepo40.pl
7) Umowa – umowa o świadczenie usługi w postaci zapewniania dostępu do Platformy, którą Kupujący może zawrzeć z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku interaktywnego kursu online “Akcja! Integracja! – do zdrowego ciała …“ 8) Usługodawca – Personal Pilates Anna Podsiedlik – Ciebiera ul.Obrońców Tobruku 29 m 44, 01-494 Warszawa NIP 9491776179

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Usługodawca jest właścicielem Platformy, do której odpłatnie zapewnia dostęp Kupującemu na podstawie zawartej Umowy.
2. Za pośrednictwem Strony, Kupujący może zawrzeć z Usługodawcą Umowę.
3. Regulamin określa m.in. zasady i warunki zawarcia Umowy, zobowiązania stron wynikające z Umowy, tryb rozwiązania Umowy.
4. Do korzystania ze Strony oraz Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5)  przypadku interaktywnego kursu online – aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook.
5. Kupujący nie może zawrzeć umowy anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony lub Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony oraz Platformy, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
9. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony oraz Platformy. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony oraz Platformy.

§ 3
Umowa

1. W celu zawarcia Umowy, a co za tym idzie zapewnienia sobie dostępu do Platformy, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia Umowy, wybierając sposób płatności oraz akceptując postanowienia Regulaminu, a następnie kliknąć w przycisk „KUP TERAZ”.
2. Po kliknięciu w przycisk „KUP TERAZ” Kupujący zostanie przekierowany na stronę Przelewy24.pl celem aktywacji płatności jednorazowej (opłata za konkretny wybrany kurs przez Kupującego). Po zaksięgowaniu opłaty za wybrany kurs Kupujący otrzyma na podany przy zakupie adres email dostęp do wybranego, opłaconego materiału. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Usługodawcą a Kupującym.
3. Umowa zawierana jest tylko na kupno konkretnego kursu w konkretnej cenie podanej podanej na www.kursy.wformiepo40.pl do którego dostęp Kupujący będzie miał przez rok od daty zakupu, a w przypadku interaktywnego kursu – 3 miesiące.
4. Płatności za kurs dokonuje się jednorazowo.

§ 4
Dostęp do Platformy

1. Z chwilą dokonania płatności za konkretny kurs Kupujący otrzyma dane dostępowe do Platformy lub interaktywnego kursu online. Dostęp do Platformy możliwy będzie poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem nadanego Kupującemu identyfikatora użytkownika oraz zdefiniowanego przez Kupującego hasła, a do interaktywnego kursu online poprzez przyjęcie zaproszenia od organizatora kursu wysłanego na podany email podczas dokonania zakupu.
2. Kupujący posiada dostęp do zakupionego kursu z Platformy przez rok od daty dokonania zakupu, a w przypadku interaktywnego kursu online – trzy miesiące.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę dotycząca zakupu nośnika cyfrowego, może odstąpić od umowy tylko pod jednym warunkiem o którym mówi ustawa DzU z 2014 r. Poz 827 Art. 38. w której mowa o tym, że:
    a) Konsument ma prawo bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od dokonania zakupu towaru zwrócić zakupiony towar (nośnik cyfrowy), jednak z zakupu ma prawo rozmyślić się tylko wtedy, kiedy nie aktywował lub nie pobrał jeszcze zakupionego produktu. Odnosi się to również do interaktywnego kursu online.
    b) aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Personal Pilates Anna Podsiedlik -Ciebiera ul.Obrońców Tobruku 29/44 01-494 Warszawa, studio@personalpilates.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo na adres studio@personalpilates.pl lub wysłać pismo pocztą. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przesłał przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
    2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
    3. W przypadku udowodnienia Usługodawcy błędów technicznych które powodują brak możliwości odtwarzania zakupionego kursu z Platformy, Usługodawca zwraca Konsumentowi otrzymaną od Konsumenta płatność niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym udowodniono Usługodawcy winę w dostarczeniu złej jakości nośnika cyfrowego Konsumentowi.

§ 6
Reklamacje

1. Kupujący może składać reklamacje w związku z Umową.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) oznaczenie Użytkownika,
2) przedmiot reklamacji,
3) okoliczności uzasadniające reklamację,
4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. studio@personalpilates.pl
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji.
O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Kupującego poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 7
Przerwy i problemy techniczne

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Platforma działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
2. Usługodawca uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Platformy z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca powiadomi Kupującego w formie wiadomości e-mail.
3. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że czasowe przerwy w działaniu Platformy mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Usługodawcy.
4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Platformy Kupujący nie napotka różnych problemów technicznych. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Platformy lub interaktywnego kursu online.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

a.i.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
a.i.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji Umowy.
a.i.3. Usługodawca gwarantuje poufność mu danych osobowych.
a.i.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
a.i.5. Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
a.i.6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
a.i.7. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
a.i.7.1) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a.i.7.2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a.i.7.3) prawo do przenoszenia danych,
a.i.7.4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Kupujący uprzednio taką zgodę wyraził,
a.i.7.5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
a.i.8. Kupujący może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem studio@personalpilates.pl
a.i.9. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
a.i.10. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz Platformy.
a.i.11. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony oraz Platformy przez Kupującego może być utrudnione.
a.i.12. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
a.i.13. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Kupującego w ramach Strony oraz Platformy:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zawarcia Umowy z Konsumentem (zakupem kursu zawieszonego na Platformie)
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.